دزندان ګل

2020-09-21

د ښکلا په ګاڼه ښکلی سورکی ګل دی
ورنه   تاو    نه  کوم   بورا  او  نه بلبل دی
طبیعیت دی دی راوستی تور زندان ته
ور تړلی   یې   پری    ور    آزاد   جهان ته
د   آزاد   ژون  د په امید   هر سحر ژاړي
د  فطرت   په   حکم   لویه   دنیا   غواړي
خپل حالت ته د زړګي په وینو سور دی
په  زندان   کې  غوړید لو ته مجبور دی
خو د بل لپاره   خاندی  ځان یې هیر دی
د انسان  په ښکلی   نوم له ځانه تیر دی
ای د غم داور  په  منځ   کې خندان ګله!
ستا  له  لاری  شم   قربان     زه  هزار ځله
چې   هدف  دی   تل  د نوروهوسایې ده
زیبایې    ،انسانې  ژوند  او   آزادی ده
۱۳۵۷/۳/۹
د «اوښکو او سکروټې»له ټولګې څخه