عشق

2020-09-21

ښکلیتوب     د  ژوندانه   دی   د عشق  زړه  کې
جهان  پروت دی  په  سجده  دده   په  وره  کې


عظمت دی  ، که  عزت  دی     او  که  پت   دی
همه  واړه  دي   ټول    شوي    دې    کاله  کې