باور

2020-09-21

د  غر بت  توره  نړۍ ده ،  پــــــــکـــــــې  یــــار او   نه   دلبر   شته
نه په دې سکاره  جهان  کې ،مې دګــــــــــران  وطن اثــر شتــــه
نه ر ڼا ملکوتي ده،   نـــــــــه جـــــــــلـــــوه دمــــــــــلا  ئیــــــکـــــو
نه  د حورو  د وصال شوق ، نه نیشه   ئې د کـــــــــــوثــــــــر شته
نه  د لمر تندي  ځلیږی،نه  سپ وږ مۍ پــــــــــه خـــرام خیــــږي
نه  دستورو  مرکې شته، نه مــــــــــــاښـــــام  شته نه  سحر  شته
نه دبو ټو دنموغږ ، نـــــــــــــه  دونـــــــــــــو دمســـــتۍ شــــــــور
نه ګلونوکې څه  بوی شته، نهغو ټــــــــــیــــوکـــــــې ساغر شته
نه  څپې سمندرې دې ، نه ځړوبــــــوکــــــــې غــــــــــــوغــــــــاده
نه   ماهی ښوري  اوبوکې، نه غواص او نه ګوهـــــــر شـــــتــــه
نه  داور لمبه  توده  ده ،  نه دیــــــــــخــــــو کنـــګـــل ښـــکـــاری
نه هوا ده سندریزه ، نه  فضا کې شور اور شــــــــــــرشـــــــــتــــه
نه له خولو نه آواز خیږي ،نه  د چاغوږ تــــــــه څـــــــــــه رســـــی
نه دبوی اثر په  څه  کې، نه د چا روښــــــــــــــان  بــــــــصرشتــــه
نه  احساس د انســــــــــانـــــــان ، نـــــه خوښۍ اونه غم ښکاری
نه څـــــــــــه نــــښــه د زړه سوی شته،نه دغم  شریک  بشر  شته
*     *     *
هغه څه چې نن راغلي د افغان  په عــــــــدن بـــــــــــانـــــــــــــدی
نه جوړه  ئې دوزخو کې، نه  قصه  ئې په ســــــقــــــر شـــــــــتـــــه
هر دریاب لمبه ،لمبه  دی، ځمکه خوځی لکه ټـــــــــــال نـــــــن
ته  به  وائې دې وطن کې نه دروندوالیــــــشـــتـــه نـــه غــر شته
توفانونه دې چې  ښوري ، بلا ګانــــــــــــي دې چـــــــــــــې اوري
نه د نوح څه اثر وینم ، نه  دعـــــــــــاووکـــــــــــې اثــــــــر شتـــــه
اسمانونه رالویدلي ،ســـــــــتـــــوری ټـــــــــول را ټکیـــــدلــــي
لمر ورک شوی دې لـــــــــه خــــلکو،نه  څراغ  شته نه قمر  شته
مرګ اوریږی په دې خلکو ، ویر ژړیږی پـــــــــــه دې خـــلـــکــو
دا وطن دماتمونو،ده کې کـــــــــــلــــه بــــــل مــــنــــظرشـــــتــــه
یا   پری   ډکې   شولې کندې   یا   پرې   ولویدل کــــمــــرونـــــه
بې حسابه ، بی حسابه ،اوس نه کـــــــــنـــــــده نــــه کمـــــر شته
په  غمـــــــــــــونــــــــــوکـــــــې اوبــــــه شوه حوصله نوره دخلکو
چې به سل ځایه غوڅ  نه وي  نه کــــــــــوم زړه او نــه ځیګر شته
دا  زمونږ  داوښکوموج ته نــــــړیــــوال هک او حـــــیــــران دي
نه سینـــــدونــــوکې ئې مثل ، نــــه ثــــانـــی ئې سمـــــندر شته
څـوک به داسی تالان جوړکړی،په خپل کور اوخپل کهول کې
نه   مسلم چیرته پیداشـــــــــــــونــــــــــــه هــــم دغسی کافر شته
مړی وکښل شول له  ګوره دا قیامت نه ده نـــــــــــــــو څـــــه ده؟
کوم منکر ویلی داوه :نه قیامت شته نه محــــــــشــــر شــــــتـــه
*     *     *
د  تاریخ  ســــــتـــــرګــــی وړنــدیږی ،د  فرهنګ مری غوڅیږی
نه   د منعی مټ کې زور شته، نــــه څـــه  نښــــه دحــــذر شتــــه
دیمـــــاتــــوغــــونـــــه ســـــوځــــــي، د   نــــوروز ډهــلونه چوي
نه اتڼ  د څــــڼـــــورو، نـــــه  ښـــــادې اونــــه اخــــت ر شــــــتـــــه
په  نغمو دبـــلــبــــلانــــو، دبـــنـــــدیــــــز زولـــــنــــې لـــــګــــې
نه دګل څــــیـــــره غـــــــوړیـــــږی، نــــــه بـــورا،  نه ئې وزر شته
د    وږمــــــــوا وپــــــــر خـــــی   مخ ته ، دي کړ کۍ زمونږ تړلي
د غـــــوټــــــیــــــوغـــــــوړیـــــدوته نــــــه ګـذر شته اونه در شته
له نارنــــــج نـــــه انځـــــر جوړ دی،ګل ئې نه ښکاری په سترګو
کـــــه رښتیـــــــا هــم لږ څه ځیر شی، نه نارنج شته نه انځر شته
ستر قـــــــوت ووپـــــه  دنیــــــاکې دافغـــــان  میــــړنـــي  خلک
 اوس ئـــــې تـــوره پـــــڅه ښکاري،نه ئې زور نه ئې لښکر ښته
چــــــې پــــــردو   تــه ئې  ورنیغ کړی ، د غیرت په هوډ او ننګه
ددې خـــــــوار ولـــــس پـــه کور کې نه اغزی شته نه خنجر شته
داچـــــې خـــــانــــدو یـــــو تــــر بـــــلــــه ،دا  دغم له زوره خاندو
کنــــــه وګـــــوري عــــالــــمه لا  پـــــه زړو کــــې مـونیشتر شته
*     *     *
دسبــــــا پــــه هـــیـــلــــه پــــایـــــو، د رڼـــــاپـــــه مـــینـــــه  پایو
پـــــه   سپیــــدو دسبــــــاوون کــــې دیـــــو  نـوی ژوندخبر شته
دیــــــووالــــــی مټـــــۍ ورکــــــړی ،د  یــــــوه مــــلـــــت زمــریو
هیر ئې نه کـــــړی چـــــې نفاق کې د نیستۍ او مرګ ضرر شته
ځـــــې چـــــې یو بل ته ډیوه شو ، ځې چې یو بل ته لارښود شو
مـــــونږ پخپلــــــه ستر قوت یو، مونږ کې سر اوهم سرور شته
دلتــــــه پـــــــاتـــــی کـــکـــــرۍدې د پـــردیـــو یـــــرغـــلــــګــرو
دې ولــــــس کـــــې لا تـــر اوســـــه زوړ  قـــوت د ستر ظفر شته
چـــــــې آمـــــو مــــو  ورتــــه  نیــل کړ فرعون مو پکې ډوب کړ
دوطـــــن پــــاکـــــه کــــعـــبـــــه کـــــې لا بتـــــون دآذ ر شــــتـــــه
لــــــه ماســـــکوتـــــر واشـــــنګټــــنـــه ، له تهران تر پاکستانه
تـــــور لاســــــونه بـــه غوڅیږی چې میراث مونږ ته جمدر شته
ســــتــــرګـــــې وبـــــاســــی در  جـــــار شــــم دپــــردود غلامانو
چــــــې مــــــو  وژنـــــی  یو تر بل، خپل کاله کې مو دا شر شته
*     *     *
دا وطــــن بــــه بــــیــــا وطــــن شی، سره ټول به روح او تن شی
دا بــــــه وښــــیـــودنـــیـــــا ته چـــــې پــــه مونـــږکې داهنر شته
دا بـــــیابـــــان بـــــه بیـــــاودان شــــی ،دامېري به ګلستان شي
یــــــو بــــه بیــــا سره افغان شی،په دی ملک کې دا ګوهر شته
بـــــیـــــا بــــه جوړ نارنج محشر کړی، له ښه بویه  ننګرهارکې
ددې ونــــې اصـــیــــل بـــیــــخ کــــې خــــوندور اصیل ثمر شته
لالـــــه زار  بــــــه  د  مــــزار هــــم   په خندا شی کندهــــار   تـــــه
د هــــــرات پــــــه پـــــاکــــه   خـــــاوره  د مــلی وحدت شرر شته
ســـــره یــــــا قــــوت دبد خشان به د پنجشیر زمرد  ښکل کړي
ددې غــــــرونــــــو دزړو تــــــل کې د ورورۍ اصیل   زیور شته
د لــغــــــمــــــان دپـــــوهــــی څرک به د کاوون له څوکو واوړي
د هــــلمنــــــدپـــــه کنــــــاروکــــــې لا بـــــی شمیـره هنرور شته
تـــــاکستـــــان بــــه د پــــروان هـــم د بامیان په اوږو خپور شي
پـــــه نښتـــــرود پـــــکتیــــاکــــې دمـــلــــی غــــرور اثــــــر شته
د بــــــاد غـــــیــــس د پستــــې خولې به د کن ړ شفق ته  خاندی
د ورور ۍ د وینـــــــوجـــــوش کـــــــې دا ګوهر شته دا هنر شته
شــــــبـــــر غـــــان بـــــه چـــــراغــــان کـــړی د وطن تیاره ګوټونه
ددې ځــــمکـــــې دزړه تــــل کــــې دا ګـــــوهر او داسی زر شته
د کـــــفن   پـــر ځـــــای  بـــــه پټ  کړې  ژوندی تن ددې    وګړو
د کـــــنــــدز  ښــــکــلـــې وادې کــې بی يایانه داسپین زر شته
د  آقــــــچــــې او مـــــور غــــالــــۍ بـــه د هغو قدم ته فرش شی
چــــــــې ئــــــې ټـــــول افغان ولس ته یواحساس او یو نظر شته
ټــــــول بــــه ټـــول په یوه خوان شی دښمنان به مو پریشان شی
دا   بـــــه ټـــــولــــه نــــــړی وینی چې نه کوز مونږ کې نه بر شته
بـــــیا بـــــه شیـــــن  شــــی لـــه خنـــــد نه دا سپیره کابل دنیا ته
تـــــــل دې ګــــــران افغــانستان وی څوچې دغه بحر او بر شته
بیـــــا  افـــســـربـــــه مـــې افغان شی دزړه سر به مې افغان شی
لـــــراو بــــــربــــه مـــــې افغــــان شــــی د زمــــری دغه باورشته
                 ۳/۶/۲۰۰۱