د ژوندون لوبه

2020-09-21

ژونده  ! لوګی شې چې لوګي  دې  کړمه

                             وخته   !   لمبه شې، سبیلني دې کړمه
زه   د  وطن   د    سر    درو    ګربت   وم
                                 د غربت ملک کې تور  کودي  دې  کړمه
۱۰-۶-۲۰۰۱