عاقبت

2020-09-21

دکور په نوم یې راته کډه کړه په شا  و ماته، 
له لوږې یې مړ کړم د ډوډي په نامه            
او لوڅ یې کړمه د کالیو په نوم  
اسلام یې لوټ کړ راته ...             
ددین په ښکلي نامه.           
د آزادۍ په پلمه...             
کړم یې اسیر خپل ځان  ته.   
نورې به څه ووینم   
لا خو یې پته تشته.