اور

2020-09-21

سو ځــــــــــیدل دژونــــــــــــدانــــــــه دوهــــــم  مفهوم  دی
شمعه مړه شي چې له سولو نه شي خــــــــــــلا صــــــــــــه
 
هر نفس کې هوا سو ځي په ســـــــــــــیــــنـــــــه کـــــــــــــــې
دنیاتل د نغري دی له اخـــــــــــــــــــــــــــلا صــــــــــــــــــــــــــــه
 
سمندر هم دلمبو اواوریـــــــــــــــــــــــــوکـــــــــــــــــــان دی
لاړشه وپوښته دا راز ته له غـــــــــــــــــــــــــواصــــــــــــــه
 
د چا زړه کې چې لمبې دکـــــــــــــیـــــــــــنې نـــــــــــــه وی
ټیټه نه ګڼي بخښنه تــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــصاصــــــــــــه
 
د یوه آدم زامـــــــــــــــــن وســـــــــــــــــــــــــــول  دې اور ک
څه توپیر وو د عوامو له خـــــــــــــــــــــــــواصــــــــــــــــه ؟