ا خلاص هېله

2020-09-21

دایو ته خو راسره کـــــار پــــه اخلاص کړه

غمه راشه دا نېم زړه نه مې هم خلاص کړه

بیامی ورکړه د مرګي د نـــهنګ خولې ته

د فنا په سمندر کې مې غــــواص کـــــــړه