د امتحان خاوره

2020-09-21

چې  وسله    کړي     نوې   جوړه    ظالمان
                                             امتحان   ئې  کړي  په    خاوره    د   ا فغان
خدایه  څه له  دې  پیدا  کړو  دغه  حال ته؟
                                             یا  مو  وساته   یا  ورک  کړه      دا   لیوان 


  ۲۰۰۲.۱.۲