رشک

2020-09-21

چې ورانۍ کې د جنت له رشکه    سوځي 
                                   د افغان ښکلیه وطنه در لوګی شم
شرق او غرب چې ئې  په خپل نوبت داغلی
                                  ستا زخمي، زخمي بدن ته سپیلنی شم  

۲۰۰۲.۱.۲