معجزې

2020-09-21

پرون مــــوشپــــــوکــــېهـــم رڼالېدله          خو نن په  ورځ کېهم تېارې ښکاري
په خیال کې هم که جام ته ګوتې وروړو        د محتسب لاسکــــــــې درې ښکاري
که دتــــوبــــېدرګــــاه تـــه واړوومــــخ          خـــاليتـــــړلــــېدروازې ښــــــکاري
دمېــنــــــی بــــــــزم کـــېمـــوسوی وزر         یــــاپـــــه ژړابـــــلېډیــــــوې ښکاري
اوس دمطـــرب لـــه شـــونډواورو آذان          محشرنږدیشـــومعجــــزې ښکاري
چـــې هــم ویــل هـــم اوریـــــدل کفرشول          دکڼــــوستـــرګوکېفتنېښــــکاري
حوروتـــه پـــریـــوتــې زندۍ لـــهڅڼــــــو          بـــس دغلــــمانونــــا کردېښکاري
رنــــدانــــوهــــله پـــیرپیـــداکړئ زرشئ           چېخرابات کېصــومعې ښکاري
لـــه خــــوبــــه پـــاڅــوئ زمـــري فکرونه           تنګېدخلکوحوصلـــــې ښکـــاري
 ۲۰۰۱.۶.۲۴