د نفاق اتفاق

2020-09-21

ا فغانانو چې  پرې  کړی  اتفاق   دی        
                             چې ئې سر دي پرې ورکړی تل، نفاق دی
دغه زوړ  تړون  اوس   دی  د ماتول
                                چې نن وخت د یو کیدو او د وفاق دی