زما وطن د ښکلا جنت

2020-09-21

د  ژوند یو توفـــــــــانــــــونـــــــو ستـــر قوت دی
د تکل او د ننـــــــــــګونــــــــو بــــــرکــــــت دی


د یاغي غرور د منـــــډو ســــــــور میـــــدان دی
د بریو ، غورځنــــــګونـــــــو شـــان - شوکت دی

مېړنی دی ،بریالی او ســــــــــر غنــــدونـــــکی
جذبه ده ،ولـــــــــولـــه ده ټـــــول غیــــــرت دی

شنې ورشو ، دنګ او لوړ غرونه مست سیندونه
په جــــهان کــــــــې د ښکـــــــلا تیار جنت دی