عمر

2020-09-21

ماشومتوب د شګو څلی وو ، باد یووړ
ځلمیتوب د اور بڅری وو ، باد یووړ


د پوخوالي میوه شنه رانه ورسته شوه
زړښت هم د ایرو تلي وو ،باد یووړ