تاب

2020-09-21

اوښکې    وچې مې ډېر غم  کړې  په   لېمو  کې                                                                       
ساه   مې   ووته    له   تنه   په سلګو    کې
تن مې وريت او زړه مې وچاوده عالمه!                                                                                        
څوک به تاب راوړې  پنخوس کاله  لمبو کې؟
۱۷-۵-۲۰۰۵