زيري

2020-09-21

رندانو زیري دخوښـــــــیــــــوزیـــــــــــــري             شیــــــخ لـــه لولۍ سره بدنامـــه شـــونن

چي دښامار په څیر به تل غــــــــوریـــــــده             له خوار کربوړي هم ناکامــــــــه شــــــونن

دپاچ پټګې ئي ده په غاړه کي پـــــــ-روت             له ستغو سپورو نه ستومانــه شــــــــونن

چي ئي ټیکه وه دجومات نــــــیـــــــولـــــې            خـــــــــړ په کو څه کي سرګردانه شــــو نن

اوس دجـــــنــــــت لــــه شـــــوقــه نه نڅیږي            خـــــــــــپـــل آخرت ته بد ګوماخه شونن

دریائي تــــــقـــــــــوا نــــــفــــــــس ئي ووت             پـــــټ لــــــه محراب او له آذانه شــونن

سر ئي شونــــښــــــه دوړو تــــیـــــــږو تــــــه            له سنګسارونو پښــیمانــه شـــــــــونن

پرون  ئي لافي کړي دعقل او پـــــــــــــوهې            لــــه لیــــونـــو نه هم نــادانه شــــــــو نن

درسوائي ډنــډوره ئي جـــــــــګه شـــــولـــه             سر چي ئي ځوړندتر ګریوانه شـــــــــونن

تاسو ته ئي مخ خو له پخــوا نــــه درلـــــود            لـــــه خپــــل ټــــولګي هم ګریزانه شونن

مخ ئي ورتور کړۍ او په خره ئي کړي سپور          چـــــي لــــه الله نـــــه روي ګـــردانه شونن