خواری

2020-09-21

په پاکستان او عربی متحده اماراتو کی د افغانانو د غیر انساني زورولو او شکنجو په اړوند:

د افغان دا خوار حالت ته چــــــــې نظــــــــــر کړم
وينې څاڅي راته خپل زخــــــــــمي زړګــــــي نه


چې د ژوند له انګازو ئې تو فان جــــــــــــــــوړ وو
نن آزار دي بې وسۍ کې لـــــــــه مــــــرګي نه


چې غړمبا ئې د زمـــــــــــــر و زړه وو چــــوولی

د چنګښو شو خـــــــوراک له بې ننـــــــــګي نه


د افغان ستره ټبره څه هیــــــــــر جــــــــــن ئې
د پلرو توره دې هېـــــــــــره کـــــــــړه خـواري نه

خدایه څومره بـــــــــــه افــــــــــت را اوروی پرې
یا ئې لوړ کړه بـــــــیرتــــه، یا ورک له هستي نه

د«ســــاقي ټـــــــولــه میکده دې ترېنه ځار شه
پښتنه چې جام راډک کړي له منګي نه» په آقتفا