نظم

2020-09-21

په شته قوت کې ولې ځان ګڼې بې وسه
را پورته شه ولسه
خلاصون ملي قيام دی

چې بیسواده يې جنرال شي
او لواطي پکې مارشال شي
نو د عسکر به يې څه حال شي
تمه د خير نوره ونکړې له ناکسه
را پورته شه ولسه
خلاصون ملي قيام دی

يو خوا طالب اوتور پنجاب دی
بل خليلزاد خانه خراب دی
نيم دولت هم په نشت حساب دی
کرزی هم ګوره امامت کړي بې اودسه
را پورته شه ولسه
خلاصون ملي قيام دی

دښمن ښکاره،ښکاره يې پته
اوس په خره ږدي ديابو کته
دداعيش تېره کړم عورته
ښه يم خبر چې ټول راځي له کوم آدرسه
را پورته شه ولسه
خلاصون ملي قيام دی

بس يو نومونه دي بدلېږي
يو بيرغ ټيټ بل به لوړېږي
اوس پر دې هر سړی پوهېږي
وينې به توی شي له پخوا نه يوپه لسه
را پورته شه ولسه
خلاصون ملي قيام دی.
 
دمی مياشت 2020م کال
لونګبي ډنمارک