غزل

2020-09-21

په دوه ژرندو کی تل دی ځکه ژاړي زموږکلــــــــــــی

ډاکو پکې اتل دی ځکه ژاړي زمـــــــــوږ کلـــــــــــــی

کاروان یې دساروان سره په بــــــــډه دی وهـــلـــــــــی

داڅه بې حیــا غـــــــــل دی ځکه ژاړي زموږ کلــــــــی

دلـــــــــوټ مسابـــــقـــــــه کې یې اول مقام ګټلــــــــی

خدمت ته ولې شل دی ځکه ژاړي زمـــــوږ کلـــــــــی

ملادی که ملک دی پوچ غوزان دي چا ورکـــــــــړي

چې کار ئې چل و ول دی ځکه ژاړي زموږ کلـــــــــــی

آخته په هر افت و راشـــه وګـــــــــــــــوره داځـــــــــــــل

دیره پکې اجل دی ځکه ژاړي زمـــــــــوږ کلـــــــــــــی

پیغلوټو ماشومانو ئې خندا لیدلــــــــې نــــــــــــه ده

دغم پکې غوبل دی ځکه ژاړي زمــــــــــوږ کلـــــــــی

کـــنـــــډر چې شي دیوال ، دهر چالار ورته پیداشي

کنډر مې ټول بورجل دی ځکه جاړي زموږ کلـــــــــی

خندا دې چیرې نه زده ای د« ننګ » قلمه مات شی

دغم دې هر غزل دی  څکه ژاړي  زموږ کلی

داکتوبر اومه  2004

دنمارک