څلوریزه

2020-09-21

هغوی چــــــې ورونه خپل په لمسه دشیطان وژني

اول خپل ځـــــــان کې انسانیت او بیا انسان وژني

زه نه پوهــــــیږم قاتـــلان پدې پوهیــــــږي که نــــــه

چې دمقتول نه مخکې دوئ  پخــــپله  ځــان وژني

نومبر  ۲۰۰۶