غزل

2020-09-21

مخ را څرګـــــــند کړه په ارمان مې تیارې مه خوروه

زلـــــفې کـــــړه ټولې په ایمان مې تیارې مه خوروه

راځه د مینې عــــــــبادت وکــــــــړو د قـــــدر شپه ده

په دامومن زړه مسلمان مې تیارې مــــــــه خــــوروه

خیال د دلبر مې بیا میلمه دی دزړه تخت پـــــاکــوم

غمه بهر شه په سلطان مـــــــــې تیــــــارې مه خوروه

مینې رڼې تڼۍ د اوښکو مې ښــــــــې وبـــــریــــښوه

په داریښې ریښې ګریوان مې تیارې مـــــه خـــوروه

موسم د مني دی پخیږي دزعـــــــفرانــــــــــو فـــصل

په ژړ ز بېښلي رنګ خزان مې تیارې مه خــــــــوروه

شپه ترینه وړي بیا د نــــــــایـــابـو مرغلرو امــــــــیل

خدایه په سیمه د جانان مې تیــــــــارې مـــــه خوروه

باورمې کیږي رقیبان دي چې غـــــوریـــــــــږي بـــهر

نه ، غږ د سپودي په ګومان مې تیارې مه خـــــوروه

ننګ د ماضي د پاڼو ویاړیم ګوره ورک خو نـــه یـــم

حال مې رڼا کړه په دوران مې تیارې مــــــه خــــوروه

د اکتوبر میاشت  2006

د نمار ک