غزل

2020-09-21

که هرڅه ګورم په جهان نه لري سیـــــــــــــــال ښـــــاپــــیـــــــــرۍ

له عقله بــــره ډیره بـــــــره ده دخیـــــــــــال ښــــــــــــــاپــــــــیـــــــــرۍ

که دفکرونو سر دعقل په اســــــــــــمـــــــــان  ولـــــــــــګــــــــــــــي

دخیال پښو ته رسیده يې دي محال ښــــــــــــــاپــــــــــیـــــــــــرۍ

ځواني او حُسن  ته زوال شته راځه میـــــنـــــــــــه وکـــــــــــــــړو

یو محبت دی چې هیڅ نه لري زوال ښـــــــــــــاپـــــــــــــیـــــــــرۍ

لکه چې و هغسې ستادی زمــــــــــــــازړه خـــــــــــــونــــــــــه دی

نظرلره کله نا کله  په خپل مـــــــــــــــال ښــــــــــــاپــــــــــیـــــــــــرۍ

ډیر اوبو وړي شټیدل لکــــــــــه ماهــــــــــــي بـــــــــــې اوبــــــــــو

چې و بندي ستا دمشکي  وربل په جال ښــــاپـــــــــــــــیـــــــرۍ

بیلتون هم ښه  دی کله کله مینـــــــــه ښـــــــــــــه پـــــــــخــــــــــوي

دجانان قدرکموي مدام وصــــــــــــال ښــــــــــاپــــــــــــیـــــــــــرۍ

خدای په خپل قلم کړه جوړه بیا ئې پــــــریښـــــــود قــــــلــــــــم

ښکلی مثال دی  دقدرت ، دبې مثال ښــــــــــاپــــــــــــیــــــــــرۍ

داپلوشې دلمر خورې شوې دافـــــق پـــــــــــه وریــــــــــځــــــــــو

کخ محبوبا دی مخ پټ کړی په سور شـــال ښــــــاپـــــــیـــــرۍ

ستا په درشل کې پروت بې هوښه اثري غونـــــــدی شــــــــــو

« ننګ » دی وهلی دکاږه  وربل شمال ښــــــــاپــــــــــیـــــــــــرۍ

نومبر 2005

دنمارک