انتظار څلوریځه

2020-09-21

سرې  غرمې داوړي ورځې شوې کلونه

خزان لوټ کړل   د اميد شينکي باغونه

چې د ژمی اوږدې  شپی مې پټې نه کړی

په سپرلی مې سترګو وسپړل ګلونه