فرد

2020-09-21

پر وت پښتون پیتــاوي ته دوخت په انتظار دی

کله به راپاڅیږي   وخـــت  وخــــتــــه ورنه تیرشو