بلنه

2020-09-21

مینې حضور ته مینان ؤبلل

زه او پتنګ بل راسره ؤ بلبل

په منځ کې نه ؤ څوک بل

درې لیونینان د مینې

نصیب د هریوه خپل

پتنګ ؤ ګونګ

بلبل فریاد

او ما بیلتون ژړلو

مینه مسکۍ غوندې وه

 ډنمارک

030207