غزل

2020-09-21

مینې ته ښکلا بیا غزل لیــــکـــــــــــم

لیکـــــــــم ګلې تاته بی غزل لیکم

تښتي تری هوسۍ دلوړو غرو په لور

ستا سترګو شهلا ته بیا غزل لیکم

نوې میاشت ئې هسې پملا چنګه کړه

وروځــــــــو داشناته بی غزل لیکم

سر تر پایـــــه څانـــــــګه دګل ولـــــې وه

شــــــــــوه غیږ کې راماته بیا غزل لیکم

نه کوم شکوه دجفـــــا نــــــــه کــــــــوم

زه خو بې وفاته بیا غـــزل لیــــــکــــــم

پټه له سترګو هم نظـــــره شـــــــــــوه

شې هندارې ماته بیا غزل لیکــــــم

باد دسارا راوړراوړ دمجنون اواز

وايـــــې چې لیلا ته بیا غزل لیکم

شنې چې په خندا دي دوطــــــن درې

داخو دې موسکا ته بی غزل لیکم

کله چې را یاد شي دځوانې سپرلی

لکه چې بریښنا ته بیا غزل لیکم

زړه دمینې کور مالک ئې خدای ګڼه

ښه ئې صفــــــــا ساته بیا غزل لیکم

هر څوکه ده توره  خو سپین سترګې ده

دی برګې دنــــــیا ته بیا غزل لیکم

نوم  درقیب  تریخ کړو راته خوږ غــــــزل

زه لیـــــــونې چــــــــــاته بیا غزل لیکم

خوشې ئې جوما ت  کړلو منصب  غواړي

کوم کم بخت مـــــــلا ته بیا غزل لیکم

فکر مې تالا شو چــــې زاهــــــد راغــــــــــی

ښــــــکاري چـــــې ریا ته بیا غزل لیکم

سیم و زرئې نشته خوله مې ورکــــــــــړله

«  ننګ  » ته خدای په جاته بیا غزل لیکم

اکتوبر   2004