غزل

2020-09-21

حــــریـــــم د پـــــاکـــــې مینــــې مــــې اغیــار نیولی دی

لښــــکر د بــــیلتـــــانــــه مـــــې دزړه ښـــــار نیـــولی دی

زړګیــــه پـــریـــــــاد مکــــــوه وختــــــونـــــه دي نـــــازک

شــــریــــک مـــــې د غمـــــاز ســــــره ریبــــار نیـولی دی

چــــا راکـــــړلـــــوپیـــغــــو ر راتــــه کـــوڅــــه کې داشنا

حبــــیـــب دې رقـــیـــبــــانــــو ســـــره تــــار نیــــــولی دی

لـــه هیـــــچـــــا نـــــه شـــــرمیـــــږې داړه مــار دی زورور

پــــه لـــوټ او پــــه تــــالان مــې سپین سهار نیولی دی

له خولـــې ئې راوبـــاســـم د حـــریـــت د خــــول غــــمـــی

که څه هـم تـــــورو داړو کــــې ښــــامـــار نـــیـــولـــی دی

لـــوخـــړې تــــرینـــه پورتـــه شــــوې سـوزیږي ارمانونه

دزړه انــــــګــړ مـــې ټـــــول دغــــم غبــــار نــیــولــــی دی

ویــــریــــږم چــــې وران نــــه شـــي پټولی نه شم سترګې

تصــــــویـــر مــــې پـــه لــمیـو کـــې د نـــګار نـیولی دی

نـــنګ نــــه پـــریـــــږدم پــر دی قـــدم پـــه سیمه د جانان

خپــــل ســـــر مـــــې نــــذرانــــه پـــه نوم د یار نیولی دی

 

12/2005

دنمارک