غزل

2020-09-21

پــــــه خــــاطر کې مـــــــــې وطـــــنـــــــه ستــــــا یادون دي نڅیږي

دزخـــــمـــــــــــــي زړګي په کلي پرهــــــــــرونـــــــــــــه دي نڅیږي

نه ګو در شته نه پیغلوټــــــــې منـــــــــــــګی جل وهلې ښکاري

تنده بیــــــــــا کربلا ئي شـــــــــــوه سره اورونه دي نـــــڅیــــــږي

ددیـــــــــــرو خبـــــرې لاړې ورنه جـــــــــــــوړې هـــــــــدیرې شوې

شنـــــــــــې خازې سره بیرغــــــــونــــــــــه زیــــــارتونه دي نڅیږي

بـــــــــــې نـــــــــوا بلبلان ګــــــــــــــوره داغزیو په سپـــــــــــرلي کې

ګلان نشتــــــــــه پـــــه ګل بوټو پریــــــــادونــــــــــــــه دي نڅیږي

دایتیم دخیال ماشوم مــــــــــې دخـــــــــاپوړو په موسوسم کې

تنـــــکې مـــــــخ درنــــــــــــــې څپیړې وحشتونه دي نڅیــــــــږي

یـــــــــــوګــــــــودر نه دی چې ژاړم ، ټول وطن شهیدستان شو

جــــــــــوړ داوښـــــــــــــکو په رودنو ګودرونه دي نڅیــــــــــــږي 

رباب  ګـــــــــــونګ شو له حسرته دکـــــــــار توس په بازار کې

دغریـــــــــــــــب اواز څوک نــاوري  ټوپکونه دي نڅیـــــــږي

کوم ابلیس دی قدم ایښې دعــــــــدن مقــــــــــــدس باغ کـــــې؟

چــــــې جنت غونـــــــــدی وطن کې دوزخــــــــــونه دي نڅیږي

دوحــــــدت ګل بـــــــــــــه زرغـــــــــون شي دوفا په اوبو باندې

دوطـــــــن پـــــــه پــــــــاکــــــــــــــه  خـــــــــاوره امیدونه دي نڅیږي

پـــــــــــه احساس مې لمبې بلې سرې  سکروټې ترې اوریږي

نـــــــنــــــــګه داداور بـــــــــڅــــــــــــــــــري که شعرونه دي نڅیږي

دنمارک   

جنوري    ۲۰۰۰