غزل

2020-09-21

رنګ له ګلــو تښتـــــي ، نــــور ورتــــــه حـــیــــران یـــــــم

یار چـــــې ځــــــي  د بـــــاغ پـــــه لــــور ورتــــه حیـران یم

په تنظیـــم ورتـــه ســــر ټــــیـټ کــــــړلـــــو ګلــــــو لـــــې

ترینــــــه غـــــواړي حســــــن پـــــور ورتــــه حیــــران یــــم

د ګلرخــو پـــــه غـــمــــــــو نـــــــو کــــــې بــــــوډا شــــــوم

زړه زمـــــا تــــــرې نـــــــه شــــــو تــــــور ورتــــه حیـران یم

په بلۍ چی کړي سر هســـــک پــــــر مـــــا رڼـــــا شـــــــي

هر ما ښام د سپـــوږمۍ خــــــور ورتــــه حیــــــران یـــــــم

میخـــــور  و چــــی شــــونــــډې ګر ځــي ټول ئې و څښل

شیـــــخ پـــــریـــــوتـــــی دی نســــــکور ورتــــه حیران یم

په جنـت غـــــونـــــدی وطـــــــن کــــــې ظالـــــــم ولـــــــې

لـــــــــــــګــــــوي ددوزخ اور ورتــــــه حیـــــــــران یــــــــــم

د جـــــملـــــــه ښــــــادیــــــــــو ســــــــر دوطـــــن غــــــم دی

مــــــا ت زړګــــــي ته مــــــې ټکــــــور ورتــــه حیــران یم

د یار غم کـــړمــــه لــــــه هــــــر غـــــمـــــه بـــــې غــــمــــــه

څــــــو کیــــــدار دزړه پــــــه کــــــور ورتــــه حیـــران یــــم

کـــــه وصـــــال د یــــــار حــــاصـــــل پــه بـــې ننګۍ کړم

افتــخــــــار ګڼـــــم پیــــــغــــــور ورتـــــــه حیــــــران یــــــم

د یـعــق

ـوب « ع »کـــه شـــــوې ړنـــــدې پـــه انتظار کې

د « ننګ » دوه شولی څــــلـــــورورتـــــه حیـــــــران یـــــم

جنوری ۲۰۰۶

کوپنهاګ