څلوریزه

2020-09-21

خیاله وسپړه ګلونه مخ دیار مې په زړه اوري

دنرګس اودګلولو ښکلی ښارمې په زړه اوري

دخزان پروامې نشته هسې شین چې په خندایم

۲۰۰۶کال