کرونا يې پيلامه ده

2020-09-21

 جوړه بيا ستره غوغا ده

لنګه بيا توره بلا ده
ذهنيتونه جوړول دي
ستر ناورين ته پرووا ده

جهان بيايولوی زندان دی
اسيربيا پکې انسان دی
نه څه لاره څه ګودرشته
غريب ځان پورې حيران دی

ددجال دلورواده دی
دايبليس زوی ته ودېږي
بس پېريان دي او ديوان دي
نڅاګاني کړي ګډېږي

انسانان قرباني کېږي
ددې ستر ناورين لپاره
بېړه وکړی را روان دی
هرساعت لنډوي لاره

بيا وحشت لېونی شوی
بيا د ظلم انتها ده
دمظلوم وينې بهېږي
هرې خوا ته انګولا ده

بحر وبر يې دی لړلی
او انسان يې مسبب دی
آدمزاد دحرص له لاسه
طبيعت نور په غضب دی

طلاخورخوګ(۱) وحشي کېږي
کارل مارکس (۲)ويل پړسېږي
تنفس به يې خوراک وي
جهان خوري خو نه مړېږي

وړه کي به غټه کي خوري
غټه کي به بيا غټان خوري
څوخوګان به دا ميدان خوري
په شريکه به جهان خوري

خو بيا هم نه قانع کېږي
بيا به خپلوکې ورانیږي
يا به بل خوري يا به ځان خوري
بيا به خپلوکې جنګېږي

څوک به ورک څوک به آ باد شي
ځينې ځينې به برباد شي
ملتونه به ازاد شي
ولسونه به پرې ښاد شي

لږ به کم ډېرظالمان شي
لږ هوسا به مظلومان شي
څو قطبي به دا جهان شي
او ارام به لږ انسان شي.

۱ طلا خورخوګ سرمايه
۲ کارل مارکس الماني فيلسوف ۱۸۱۸ ۱۸۶۳
مارچ2020 لونګبي ډنمارک