غزل

2020-09-21

فلکه ورانه دې شــــــــــــه  خونه رانه غواړې څه نور

کډه په شا سپیره ژونـــــــــدونه رانه غواړې څه نور

اوس د ټنیو د ګریوان تــــــپـــــــــوس له چا نه وکړم

بې له تا څوک لرم جنونه را نــــــــــه غــواړې څه نور

ته مې د خولې پیښې کوه زه بـــــــــــه دی مړی ژاړم

زما نادان وروره پښتونه را نه غـــــــــــواړې څه نور

د وصال کلي ته مې پریږده د ارمــــــــان جنـــــــــازه

خاورې پرې واړوه بیلتونه رانه غواړې څـــــــه نور

شرنګ د زنځیر مې اعتراض دی د تقدیر پـه مقام

ګډ په غوغا دي زندانونه رانه غواړې څــــــــه نور

ننګه موسکا دې خوره نشوه د غزل په شــــونـــــډو

بـــــس دی نور مه چیړه غمونه رانه غواړې څـه نور

مې ۲۰۰۵ 

ډنمارک