غزل

2020-09-21

لـــــــــــرم ډیــــــر په زړه داغـــــــــــــونه لاله زار کې چې اوسیږم

ګلالـــــــــــي رنګیـــــــــن یــــادونه په ګلــــــــزار کې چې اوسیږم

ړنـــــــــــدومـــــــــــه سپیـــــــرې سترګـــې چې نظره چیرته نه شي

سپــــــــیـــــــــلنــــــــــې دې یم  دحسن  په انګار کې چې اوسیږم

لــــــــــټــــــــــــــومه مــــــــیخـــــــــــانـــــــــــه ده که کعبه که بتخانه ده

هــــــــــر ځـــــــــــــائي یار پسې ګرځم هردیار کې چې نه اوسیږم

نــــــــــــڅــــــــــــــــومه شهبـــــــــازونه دساقــــــــــي په لاس جامونه

خــــــوږاواز یمه دمینې په ستارکــــــــــې چــــــــــې اوسیــــــــــــږم

وچــــــــــــومـــــــــه دریـــــــــابــــــــــونـــــه  چې لوګې دخولې وباسم

کلــــــــــه بـــــنـــــــګ کلـــه شراب څښم په خمار کې چې اوسیږم

شــــــــــــوګیــــــــــرې چـــــــــــې تیرومه تورې شپې چې سپینومه

پـــــــــــه لــــــــمـــــــــر مخي یار مین یم په سهار کې چې اوسیږم

جــــــــــــــوړومــــــــــــــه یې صفـــــــونه احترام یې په ما فرض دی

پــــــــــــه تـــــعظیــــــــم دي نور غمونه  غم دیار کې چې اوسیږم

پــــــــــریــــــــکومــــــــــه مــــــنـــــــزلـــــونه دژوندون په ورکولارو

هرقدم کې رقیبان دي هــــــــــره لار کـــــــــې چــــــــــې اوسیـــــــږم

لنډوم پردي لاسونه  ورانـــــــــوم  دجـــــــــبــــــــــر کــــــــــرښـــــــــې

واک دبل کله مــــــنــمـــــــه خـــــــپــــــــل اختیار کې چې اوسیږم

بــــــــــلـــــــــــومـــــــــــــه ورتـــــــــــه اوښـــــــــکې خښـــومه ارمانونه

مـــــجــــــــــــاور دخـــــپـــــــلو هـــــیـــــلو  په مزار کې چې اوسیږم

ښکلومه ئې هــــــــر کاڼې  داکـــــــوڅـــــــه مـــــــې داشـــــنـــــــا ده

دادګلـــو بــــــــــــاران ګـــــــوره پـــه سنـــــګسار کې چې اوسیږم

نـــــــازوم دګلـــــــــــو څـــــــــانګــــــــې هسې شین چې په خندا یم

دبـــــــهــــــــــار مـــــــنـــــــــــت به څه وړم ننګرهار کې چې اوسیږم

پـــــــټـــــــــــومــه ترې  جانان خپل ، ښایسته دګل په شان خپل

«  ننګ »اغــزی غوندې په سترګو داغیار کې چې اوسیږم

04   /  11 /  12

دنمارک