فرد

2020-09-21

مـــــاچـــــــې سجـــــده دمینې وکړه په شـــــــــــــــوق

زاهــــــــد لــــــــه واره ســـــــجــــــــدې سهــــــ