غزل

2020-09-21

دعـشـق ګـذار مـې بـرابـر خـــوړلی

هم مې په زړه هم مې په سر خوړلی

مادپیزوانه سره لوبې کړي

ما دلیلیَ دشونډو بر خوړلی

روستۍ سلګۍ به تر ګودر رسوم

ماداقسم هر مازیګر خوړلی

شیخ دتسبو ځنې امیل جوړوي

ګوره خلوت ئې په هنر خوړلی

ملا په وعظ زه په خندا ستړی شوم

پند  ، نصیحت  مې بې اثر خوړلی

زموږ په کلي څه افت راغلی

چې هم یې کور اوهم ئې کر خوړلی

تیارې اوږدې شوې غزونې کوي

شپې دسبا غیږه کې لمر خوړلی

یورانه زړه بل رانه سر بیلوي

چا رانه لر چا رانه بر خوړلی

څه رانه پوښتې  دزخمونو داستان

دټپ  دپا سه مې پر هر خوړلې

زاهده ته به له حساب ویریږې

موږه خو سر په سر محشر خوړلی

ننګه دستوني ئې تیریږي کله

ښامار دلال په تمه غر خوړلی

04 /  05 / 11

دنمارک