غزل

2020-09-21

ژوندون دی چیرې په نامه دژوندانـــــــــه تــــــیــــــــریــــــــــږي

غرونه غمونه مې په زړه  درانه درانـــــــه تـــــــــیــــــــریـــــــــږي

زړګیه لاس دې په خوله کیده ډیر فریــــــــــاد مـــــــــه کـــــــــوه

سنګر دصبر شه  لښکر دبیلتــــــــانـــــــــه تــــــــــیــــــــــریـــــــــږي

پـــــنــــــــجـــــــاب دلال  عرب مالدار  عجب دکان دی  ددین

څنګه وړیا پکې سرونه پــــښتـــــــانــــــــه تــــــــــیـــــــــریــــــــږي

ورته پـــه غــــــــور نظــــــــر وکــــــــــړه درمـــــــــوخــــــــــاونـــــــــده

ډی شرمښان  دلته جامه کې  دشپـــــانــــــــه تــــــیــــــــریـــــــږي

که له وطنه  غم دسرکړمه پـــــــــردیــــــــــس جــــــــانـــــــــانــــــــــه

په پردیسې کې سر دغم په زنګانــــــــــــه تــــــــــیــــــــــریــــــــــږي

دیاقوتي اوښکو درنګ پو ښتــــــــنــــــه څــــــلـــــــــه کـــــــــوې

تیره چاړه مې هره سا په لــــــړمــــــــانـــــــــه تــــــــیـــــــــریــــــــــږي

« ننګ »   دویښته په دود نازکه نرۍ مـــــلا ولـــــــــیــــــــده ؟

که يې  لویدلې دی په سترګو کې باڼــــــه تــــــــیــــــــریــــــــــږي

اکتوبر 

2005