غزل

2020-09-21

پــــه ګـــــران وطـــن مــې بل دي سره اورونه لروبر

سو زیــــږي پـــــه لمبــــو سمـــــسور باغونه لرو بر

ډیر زړونه ډک دمینې په ارمـــــان خــاورو ته لاړل

تل خوري داسپېره خاوره ارمــــــــانــــــــونــه لروبر

دزړه للمه مې بـــــــیا دکــــــــــربــــلا لمــــبو وهـلې

نازل پرې کړه اسمـــــــانـــــه بــــــــارانـــونـــه لـروبر

یوه لیوني بل ته وې  دا خلک ټول لـــــیونـــــي دي

چې وران ئې کړل په خپل لاس خپل کورونه لروبر

کوترې په ټوپک ولي هـــــوســــــــۍ په توغندیو

شه مات دصیادانو غــــــبر ګ لاســــــونــــه لرو بر

دزور دیمو کراسي تـــــــــه دفـــــاشیـــزم بلا واوړه

تړلي ئې لـــــــه ژبـــې ولســــــونـــــــه لـــــروبــــــــــر

آزل مـــــــــې دغیــــــرت نښې ښودلې دي جهان ته

په « ننګ » مې شاهدان  دي  اوچت غرونه لروبر

دنمارک  ۲۰۰۶