څلوریځه

2020-09-21

مینه هله  حــــــــقیقي شــــــــــــــي چـــــــــــــې رســـــــــوا شـــــــــــــي

رســــــــــــوائــــــــــي لـــــــــویــــــــه تــــــحـــــفــــــــه  دهر شیدا شي

پــــــــــټــــــــــــولــــــــــــې یـــــــــــې خـــــــــدای هــــــم نشـــــي یارانو

دحـــــــــــبیـــــــب په روی څــــــــــرګنده دادنـــــــــیـــــــــا شــــــــــــي

1998