ټپیزه

2020-09-21

دعشق ناسور نه دوا کیـــــږي

لا تازه کیږي چې زړیــــــــــــږي

خوراک ئې کم رنګ ئې ژړیږي

« په طبیبانو نه جــــــــــوړیــــــــــږي

چې دکاږه وربل شمال وهلي وینه »

2000 /02  /24