غزل

2020-09-21

سپېڅلی شــــــان میــــــــن یـــــم  بسم اله کوم په مینه

دمینې مقتدي یم  اقتدا کـــــــــوم پـــــــــــه میـــــــــــنه

په دین دمحبت کې خدای راکړي ثـــــــــــوابـــــــونـــــه

چې تل په لا اله پسې لیلا کـــــــــوم پــــــــــه میــــــــنه

دعشق دنیا دسرپه سترګو نه شي څوک لیــــــدلـــــی

دزړه په سترګو سیر ددې دنیا کوم پــــــه میــــــــــــــنه

شوګیر مې عبادت شو  که عادت دی نه پــــو هــــیږم

په نیمو شپو دیار دسر دعــــــا کـــــوم پـــــــه میـــــــنه

اثر دښاپیریو لیونی کــــــــــــــړمـــــــــه یـــــــــــارانـــــو

دښکلو نه چې تمه دوفا کــــــــوم  پـــــــــه میــــــــــــــنه

سپوږمۍ په مخ دې ښه ورځه په مخه دې ګـــــــــلونـه

چې نن بیګا دیار دشونډو غلا کـــــــــــوم پـــــــه مینه

معلومه راته ښه شوه له حیا خـــــــــوله خـــــوله شـــي

خوږه خوله چې له یاره تقاضا کــــــوم پــــــــه میـــــــنه

په ډک محفل کې یار په غیږ  کې نیسم نه ویــــریــــږم

دا کار لکه  خوشحال ښه برالا کــــــــوم پـــــــــه میـــنه

کتل چې ښکلې مخ ته زاهدان ګـــــــــــڼي  ګـــــــــــــناه

داټول عذاب زما شه  داګــــــــناه کــــــــــــــوم  په مینه

هوښیار کلی دې ژاړي زه خو ځم دغرو ســـــــــــروتـــه

دمینې لیونو سره خندا کـــــــــــوم پــــــــــه میــــــــــــنه

باور ئې په وعده نشته  خوبیا یو ځــــــــل ورځمـــــــــه

دا دروغ معلومومه دا رښتیا کوم  په مــــــــــــــــــــینه

جنت کې ئې ویالې شته زه په یو کنډولي ګـــرم شوم

دا سوال  اوس له قاضي، شیخ اوملا کوم پـــــه مینه

 نورڅه غواړې سپرلیه  دجانان دمخ پــــه بــــــڼ کــــې

راغلې یم طواف  بیا دښکــــــــــلا کــــــوم په مــــــــینه

اظهار دمینې ننګ ښکاري زمونږه پــــــــښتــــــنو ته

دارســــــــم مــــــــاتــــومــــــه ، داغــــوغا کوم په مینه

۲۶  /  ۸ /  ۲۰۰۶ دنمارک