غزل

2020-09-21

په یورپ کــــــــې دستـــــــرګـــــــــــــو دجهان دپاسه

دخیال باز ته مې ګوره داسمان دبـــــــــــــــام دپاسه

تر عرشه پورې رسي لوړ مقام دسړیــــــــــتـــــــــوب

پَر سوزي دمَلَکو دانسان دبام دپـــــــــــــاســـــــــــــه

دمینې تبلیغې  دی وعظ کوي په مینه مــــــــیـــــنه

دزړه په منبر ناست دی  دایمان دبام دپـــــــــاســــــه

روزګاره  بې روزګاره چې  دې وخیژول غــــــــروتــه

راښکته به کړي څوک دالیونیان دبام دپا ســـــــــــه

اختــــیــــار درڼا ګانوکه خدای  ماته کړي عطـــــــــأ

دالمر سپوږمې به میخ کړم دافغان دبام دپـــــــاسه

د« ننګ» دلیونۍ مینې مستي وه چې ئې مات کړل

بنګړي  ستا په پالنګ کې ددالان دبام دپاســــــــــــه

05 /08 / 24