غزل

2020-09-21

کلی دی وران نغري ساړه دي ژوندون کډه په شا

دلته په مړو لیوان ماړه دي ژوندون کډه پـــه شا

اسمـــان ددوه تیږو ترمنځه دی ورکړی وطــــــــن

خلـــــک غنم غوندې اوړه دي ژوندون کډه په شا

اوښــــکې شراب غم یې خمار لکه قسمت دشاعر

دلــړمون غوښې یې خواړه دي ژوندون کډه په شا

له لـــوږې مري  له ژونده موړدی  دغمونو مالت

کونــډه ترمنځ چاپیر واړه دي ژوندون کډه په شا

اتــه کلن ما شومان وینم مزدورۍ  پســـــــې ورک

له دیــرشو بر  ځوانان زاړه دي ژوندون کډه په شا

څوک به پیوند کړي دانصاف  دشارګونو ریښــــې

ستم غوڅ کړي په  چاړه دي  ژوندون کډه په شــــا

« دننګ » په خاوره  به بیا جوړشي دبریو څـــــلې

ډیر ارمانونه  یې په زړه دي ژوندون کډه يه شـــــا

جولای  2005