غزل

2020-09-21

بیا دحجرو دبنـــــــــډارونــــــــــــو کیسه باد وړې ده

زړونه ساړه دي داورونو کیــــــــــــســــه باد وړې ده

ددُرخانۍ په شونډووچې دي دمیـــنــــــــــې ټـــــپې

دادم خان دربابونو کیــــــــــســـــــــــــه بــاد وړې دی

څوک به خبر دیو سف واخلي  په زنـــــدان کې دغم

عزیز لا څه کوی دورونو کیســــــــه بــــــــاد وړې ده

اوس په پیمان درهبرانو څه بـــــــــــاور دی پـــه کار

چې دکعبې دقسمونو کیســــــــــه بـــــــــــاد وړې ده

په هر دکان  کې چې خرڅیږي تور ټوپـــــک اوچړې

تمه ترې مه کړه  دګلونوکیسه بــــــــــــــــــاد وړې ده

دژوند په نوم اوازې اورم چې خوریـــــــــــــږي دلته

دوخت په خم کې درنګونو کیســــــــــــه باد وړې ده

زړګیه لاس دې په خوله کیده چې ریــبار شو پردی

دپاکې مینې درازونو کیســــــــــــــــه بـــــاد وړې ده

وریښمین پالنګ راته سور اور دی ننګه بیا نه راځي

دچنار لاندې دخوبونو کــــــــــیسـه بـــــــــاد وړې ده

جولای 2005