غزل

2020-09-21

هســـې مست هسې یاغي یم رانه تښتي لیونتـــوب

لــــــه آزلــــــه شـــــرابـــــي یم رانه تښتي  لیونتــــوب

وچ ګـــــــوګل کــــــې ځایومه ســـوي سوي فریادونه

عشق رباب زه ربا بي یم رانه تښتــــي لیــــو نتـــــوب

دزړګي په اسویلو مې  اور دمینــې لا تـــــازه شــــــي

هسې نه چې کبابي یم رانه تښتــي لیـــــــونــــتـــــوب

نا همجنس نه جمع کیږي غل اتل بللـــې  نـــــه شــــــم

حاصل داچې حسابي یم رانه تښتــــي لیونـــتــــــوب

دقدرت کرشمې وینم ستا دسترګو په محراب کې

منکر نه یم کتابي یم رانه تښتـــــي لیـــــونـــــتـــــوب

خیر که ږیره مې شوه سپینه دګناه هوس مې ډیر شو

روان مخ په خرابې یم رانه تښتــــي لیــــــــونتـــــوب

له غضبـــــه خپــــــل وطن ته کله سور اوکله شین شم

یو تر بل انقلابــي یم رانـــــه تښتـــــي لیونـــــتـــــوب

پلار نیکه نه راته پاتې طـــــریــــــق دچـــــــار یــــــارو

نــــــه بـــــایـــي نه وهــابــــي یم رانه تښتي لیونتوب

دڅپـو په ژبه وایم  تــرانــــې دخـــــپــــــلواکـــــــۍ تل

کـــــونــــړې یم سیـــلابـــي یم رانه تښتي لیونتوب*

شهسواره یاره راشه دوطــن په« ننګ» سیالــــي ده

ستا شاطر ستا رکابي یــــــم رانه تښتي لیونتـــــوب

سپتمبر   ۲۰۰۵

کونړی  « دکونړ سیند »