څلوریزه

2020-09-21

خیاله وسپړه ګلونه مخ دیار مې په زړه اوري

دنرګس اودګلولو ښکلی ښارمې په زړه اوري

دخزان پروامې نشته هسې شین چې په خندایم

دبهار منت به څه وړم ننګرهار مې په زړه اوري

۲۰۰۶کال