غزل

2020-09-21

ستــــا خوږې خولګۍ ته مې ډیر زړه کیږي

پـــریــــږده چې دې ښکل کړم ګلې څه کیږي

هر څـــــه کـــــه تـــــوبــــه د یـــــارانــــې کــوم

خولې ته مې راځي خو پـــه زړه نــه کـــــیږي

راغـــــلل نــــابــــللي په زور کــــــلي کــــــړي

غله د شپې دورځــــې میـــــــلمانـــه کیــــږي

نوم مې دوصال په بــــــــرخـــه لیـــک نــــه ؤ

هسې مې ګیله د بیــــــلتــــــانــــــــه کیـــــږي

پټ مې کړه لږ تود مې کړه چې ریــــږدمــــه

ستا له غیږې لرې مې ســــــاړه کـــــــــــــیږي

شپه د مین تېره شو ګیــــــــرو کــــــــې شــي

خوب یې تل د غم په زنـــــــګا نـــــه کــــیږي

ریږدي مې ماشومــــــــه تمــــــــنا لــــــــه ډار

ستا باڼه چي تــــــــا کــــــــاږه واږه کیــــــــږي

عشق د غم ګړنګ ته ور ګـــــزار کــــــــړمــــه

اوس مې ترې نه تله او نه راتـــــــله کیـــــږي

بیا رقیب اشنا ته ور په یـــــــاد کـــــــړمــــــه

خوښ یم چې غیبت راپسې ښـــــه کیـــــــږي

ویښ چـــــــې د تــــاریـــــــخ پــه زلزلونه شو

ننګ باندې کیسې د پښــــــــتانـــه کـــــیږي

جون ۲۰۰۶ ډنمارک