ټپیزه

2020-09-21

جانانه خپل وطــــن به خپل شي

لاسونه به دیــــــو بـــــــل شـــــــي

که خدای کول نولس به شل شي

« څانګه به نن یبـــــا کې ګل شــــــــــــــــي

مائې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دینه »

2000 / 02  /24