غزل

2020-09-21

د خیال شهـــباز مــې لاندې کړي د لوړو غرونو څوکې

اسمان راته ډېـــــر ټیــــټ ښکاري دا ځمکه هم وړوکې

لــــــه بــــــــره مـــــې کتــــــــلي دي نـــــاولې شان دنیا ته

خښتک ئې ولړلی شرمیـــــدلـــــــې میـــــــتیازوکـــــې

انصاف په کې څه نه ؤ د فســـــاد بـــــه ئــــې څـــه وایــــم

مظلوم ته وه ظالمه خو ظالم تـــــــه ویـــــرونـــــدوکـــې

ؤ تود پکې بنډار د فریبګرو کـــــــــوډ ګــــــــــرانــــــــــو

په لاس د څو جوګیانو وه پریوتې پــــــــه جــــادوکـــــې

په نوم د محبت مې یوه ښکلي ګـــــل ته پـــــــام شـــــــو

جفــــــــا ؤ د خـــــــزان پــــه لاس تـــــړلــــی پـــه جاروکې

دا پـــــاڼـــــې پـــاڼـــــــې ګل مې بیا راټول کړلو په مینه

ما وینې خپلې ورکــــــړې د زخمــــــي زړګـــي له نوکې

ګلڅــــــــانــــګه مې پیغلوټې شوه په زړه کې لکه مینه

روښانه پــــلوشــــــــه شــــــوه تـــکه سپینه ښایستوکې

شمــــال ئـــــــې شیــــــن پـلو لـه مخه لرې کړ رسوا شوه

د ســــــرو ګلو غــــوټــــــۍ وه د شـنو پاڼو په سالوکې

سنګین د زنې خال ئې ستوري پورتــــــه کړل اسمان ته

سپک وختل په حسن د جمال پــــــــه تــــــــرازو کـــــــې

شاعر ئې چې تشبه د سترګو وکـــــــړلـــه حیــــران شوم

ښکلا ئې کله شته ده په نرګس او پــــــــــه آهــــــو کــــې

کارغان کله په خوند باندې پـــــــوهیـــــــږي د شــــکرو

ثنا ته ئې جوړیږي د طوطیانو ســـــــرې مښـــــوکـــــــې

صفت ئې چې پوره کــــــــولـــــــی نشــــــمه ګــــــرم نه یم

خوله ډکه شي په شاتو ژبه ونښلي تـــــــالـــــــوکــــــــې

خپل زړه راته ګریوان د لیوني غوندې ښــــــکاره شــــو

یو پټ او بل ښکاره د عشق د لاسه شــــو کــــې شوکې

ارزان مې څله پلورې په تاوان دې خــــــــــپه کیـــــــــــږم

مملوک دې یم غلام دې یم زمـــــــــــا دزړه مـــــلوکـــــې

داغرونه خدایږو ښه دي چې ځواب مې ورســــــــره دی

داخلک ټول کاڼه دي که هر څوو هـــــــمه کـــــــوکــــــې

تاغررا ړنګو لو زما هــــــــــره تــــــــپه غــــــــــــر شــــــــو

رقیبه اوس نو ټینګ شه که دې توان وي په بــــازوکې

سپین ږیری په ارمان دوړکتوب شوم خوبه څــــه شوې

اې مورې څه اعجاز  ؤ تــــــــــرنــــــــــم د الله هــــــــوکــې

ننګ کډه شوله ښاره د ایلبند پـــــــه لــــــورې دورمـــي

سکون ئې دی موندلی د کوچیانو هـــــــای وهــــوکــې

2006/ 06 / 30